Parsasco, No spang

N.V. Parsasco is een dynamisch schadeverzekeringsbedrijf binnen de Surinaamse gemeenschap, dat gespecialiseerd is in het aanbieden van verzekeringsproducten en daarmee verbandhoudende diensten volgens internationale kwaliteitsstandaarden. Binnen N.V. Parsasco werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team. Werken bij ons is uitdagend. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn wij opzoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken als: jurist.

De jurist adviseert over  juridische beleidszaken, stelt juridische documenten op binnen de kaders van de Surinaamse wetgeving, beroepscodes en reglementen van de organisatie, teneinde juridisch verantwoorde (de)centrale besluitvorming en handelen te bevorderen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het signaleren en interpreteren van nieuwe wet- en regelgeving en het bevorderen van de juiste toepassing daarvan waarbij de juridische risico’s worden geminimaliseerd; 
 • Het signaleren en vertalen van relevante juridische ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en/of afdelingen/diensten, alsmede dit vormgeven in (beleids)voorstellen;
 • Het beoordelen van overeenkomsten en andere juridische stukken en het inperken en beheersen van zakelijke risico’s;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van interne procedures en het verstrekken van adviezen aan de verschillende medewerkers alsook het coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega’s;
 • Het adviseren over juridische kwesties en rechtsontwikkeling, met name op het gebied van het verbintenissen- en het verzekeringsrecht;
 • Het vaststellen van het bedrijfsbeleid inzake juridische kwesties;
 • Ontwikkelen, implementeren en toezien op naleving van (juridische) gedragscodes, richtlijnen, regelgeving en modellen;
 • Het afhandelen van alle juridische processen inclusief het inhoudelijk en procedureel voorbereiden van rechtszittingen en hierin optreden als gemachtigde van de maatschappij;
 • Verstrekken van benodigde methodes om het bedrijf te beschermen tegen wettelijke risico’s;
 • Onderhandelingen in zakelijke transascties;
 • Handhaven van vertrouwelijkheid in alle aangelegenheden;
 • Beheren van contracten, juridische rapporten en documenten alsook het begeleiden van contractering met (externe) partijen en concipiëren, opstellen en toetsen van (standaard)contracten.
 • Concipiëren van juridische besluiten die niet door de huidige regelgeving gedekt worden;
 • Adviseren over de aanpak van (individuele) juridische problemen;
 • Aansturen van dan wel participeren in projecten;

Opleiding en werkervaring

 • Opleiding: Afgeronde universitaire opleiding in de Rechtswetenschappen.
 • Minimaal vijf(5) jaar relevante werkervaring.
 • Kennis en ervaring met Microsoft office.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Competenties

Plannen en organiseren

Creëert randvoorwaarden voor zaken die op lange termijn gerealiseerd moeten worden.

 • Brengt de randvoorwaarden in kaart voor de uitvoering van complexe lange termijn projecten.
 • Stelt bestaande randvoorwaarden bij als dit noodzakelijk is om doelstellingen  te behalen.
 • Legt relaties tussen werkzaamheden van verschillende onderdelen binnen de organisatie en stemt de planning van eigen werkzaamheden hierop af.
 • Coördineert veel werkzaamheden die inhoudelijk van elkaar verschillen en die een lange doorlooptijd of gevolgen op lange termijn hebben;
 • Behoudt op elk moment en op elk niveau het overzicht van projecten en stuurt waar nodig bij.

Resultaatgericht

Is gericht op het behalen van gestelde strategische doelen.

 • Vertaalt organisatie- en beleidsdoelstellingen naar concrete acties.
 • Zorgt dat de strategische doelen op heldere wijze terugkomen in de strategische en operationele plannen van de verschillende eenheden.
 • Is voortdurend gericht op mogelijke efficiencyverbeteringen in de organisatie, neemt op basis daarvan zo nodig maatregelen.

Probleemanalyse

Ziet verbanden tussen complexe vraagstukken, ook wanneer die buiten het eigen deskundigheidsgebied liggen.

 • Bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken met gevolgen op lange termijn.
 • Maakt de mogelijke onderlinge samenhang en verbanden duidelijk van verschillende factoren die van invloed zijn op de situatie/het probleem.
 • Maakt bij het in kaart brengen van een situatie of een probleem gebruik van ervaringen uit andere werkgebieden.
 • Weet snel door te dringen tot de kern van een probleemsituatie.
 •  Betrekt ook tegengestelde belangen en oordelen van anderen op de juiste wijze bij de eigen analyse.

Nauwkeurigheid

 • Werkt kwaliteitsgericht, nauwgezet, gedegen en geordend.
 • Toetst zorgvuldig eigen werk aan geldende regels, richtlijnen en procedures, behoudt hierbij het overzicht en ziet geen zaken over het hoofd.
 • Controleert zorgvuldig of gegevens met  elkaar in overeenstemming zijn en herkent tegenstrijdigheden.
 • Herkent tekortkomingen en herstelt fouten op correcte wijze.

Wat bieden wij jou?

De organisatie biedt een dynamische en prettige werkomgeving , alsook goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij degene die wij zoeken voor deze functie?

Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met bijbehorende curriculum vitae via hrm@parsasco.com onder vermelding van de functienaam uiterlijk 24 augustus 2021.

Parsasco

N.V. Parsasco is de jongste schadeverzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt. Continuïteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor ons beleid.

Vestigingen

Algemeen
Paramaribo
Commewijne
Lelydorp
Nickerie

Parsasco, No spang